Rychlé vyhledávání

Podmínky užívání, ochrana osobních údajů a autorských práv

Nakládání s obsahem serveru portal.lf1.cuni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Celý článek >

1. Podmínky užívání
Nakládání s obsahem serveru portal.lf1.cuni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

2. Ochrana osobních údajů
Univerzita Karlova v Praze (UK) zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby Univerzita Karlova s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

3. Ochrana autorských práv
Autorské právo je právem neformálním, tzn. že díla, která mu podléhají, není nutné nikde dále registrovat – právo autorské vzniká ihned po zveřejnění díla. Předmětem práva autorského je podle zákona 121/2000 Sb. „dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ Materiály zveřejňované na webovém portálu 1.LF UK (dále jen „portál“), jsou většinou předměty práva autorského. Jedná se o výše vymezená pedagogická díla a dále i o multimediální učební pomůcky (digitální videozáznamy, výukové weby, e-learningové kurzy a podklady k přednáškám atd.) nebo jejich zveřejněné části. Výjimkou jsou pouze nesestříhané a jinak neupravené videozáznamy, na které se ovšem vztahuje právo výrobce těchto záznamů.

Část zveřejňovaných materiálů na portálu podléhá režimu zaměstnaneckých děl, což znamená, že vykonavatelem autorských práv je Univerzita Karlova. Ve zvláštních případech, kdy je dílo vytvořeno nad rámec pracovních úvazků a zároveň není ani vytvořeno v rámci grantových a rozvojových programů poskytnutých UK, může být dílo zveřejněno na portálu na základě individuální licenční smlouvy. Tyto případy se týkají hlavně autorů působících mimo Univerzitu Karlovu.

Přestože zveřejňovaná díla podléhají z právního hlediska režimu zaměstnaneckých děl, je na portálu posílena podstata autorské tvůrčí činnosti, bez níž by jednotlivé didaktické materiály nemohly vůbec vzniknout. Je přitom využito mechanismů uvedených v následujících bodech:

 • Vždy jsou uváděna jména autora a spoluautorů jakéhokoli zveřejněného materiálu.
 • Portál obsahuje instrukce popisující, jak je možné nakládat s jeho obsahem. S těmito instrukcemi je povinen se seznámit každý registrovaný uživatel portálu. Instrukce obsahují varování pro uživatele, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s autorským zákonem, a dále značku: © Univerzita Karlova, 2005-2006. Ta vymezuje instituci, na kterou jedinou je možné se obracet s žádostí o souhlas s jiným použitím zveřejněného materiálu než pro vlastní potřebu.
 • Technická omezení přístupu vedoucí ke snížení rizik porušení práv autorských. Autor publikace si může zvolit omezený okruh uživatelů, kteří budou mít ke zveřejněným materiálům přístup. K výběru jsou tyto typičtí uživatelé:
  • neregistrovaný anonymní uživatel,
  • registrovaný anonymní uživatel, který při registraci potvrdí souhlas s pravidly nakládání s obsahem portálu,
  • registrovaný uživatel, který je zároveň ověřeným uživatelem informačního systému 1.LF UK (SIS) - není tedy anonymní,
  • registrovaný uživatel, který je zároveň ověřeným uživatelem SIS, není tedy anonymní a navíc je studentem nebo pedagogem jednoho ze studijních oborů akreditovaných na 1.LF UK.

 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko