Rychlé vyhledávání

MUDr. Jiří Valenta, kar(at)lf1.cuni.cz

Uštknutí jedovatými hady

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

Toxinologické centrum VFN řeší případy otrav živočišnými jedy, především po uštknutí jedovatými hady. Pro informace o jiných typech otrav (léky, chemikáliemi, rostlinami, houbami...), je nutno se obrátit TOXIKOLOGICKÉ informační středisko 1.LF UK (tel: 22491 9293). Toxinologické centrum VFN při Klinice anesteziologie a resuscitace VFN a 1. LF UK bylo ustaveno v roce 1993 se schválením MZ ČR jako Toxinologické centrum pro ČR, tj. konzultační a léčebné místo k řešení případů intoxikace živočišnými toxiny, především po uštknutí jedovatými hady. Při jeho založení bylo využito klinických zkušeností pracovníků kliniky s erudicí řešení kritických stavů a možné úzké spolupráce s toxinologem. Náplní činnosti toxinologického centra je:

• Stanovit konzultačně pravděpodobnost nebezpečnosti po kontaktu s možnou intoxikací jedovatým živočichem.
• Provádět konzultace léčebných postupů při suspekci nebo reálném poškození pacienta jedovatým živočichem.
• Vyžaduje-li to stav pacienta a souhlasí-li ošetřující lékař, hospitalizuje pacienta na lůžku resuscitačního oddělení KARIM VFN nebo alespoň v rámci téže nemocnice.
• Po skončení akutní fáze intoxikace doporučuje další postup ošetřujícímu lékaři. • Snaží se udržovat a obnovovat v rámci možností depo antisér proti jedům tropických jedovatých hadů pro ČR. Tato antiséra postupuje po eventuelní dohodě ošetřujícímu lékaři postiženého.
• Tato činnost je prováděna pro celé území České republiky, výjimečně i pro Slovensko. Současně upozorňujeme na fakt, že léčba intoxikovaných není ve všech případech nutně vázána na podání antiséra. Mnohdy je zvládnutelná symptomaticky, což vyžaduje komplexní klinický přístup a zkušenost.

Svědci Jehovovi: sonda do medicíny, etiky a práva

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

Tato přednáška se snaží zodpovědět otázky okolo problematického vztahu lekaře a Svědků Jehovových z pohledu obou stran. Svědkové Jehovovi si jsou empiricky jistí, že všechna proroctví z Bible se dosud splnila a že čekáme na splnění těch posledních a můžeme tomu důvěřovat. Věří, že Bible učí o celosvětové Armagedonské bitvě, v nichž má dojít k nahrazení současného světového systému Božím Královstvím, což je skutečná vláda 144 tisíc (malé stádo) duchem pomazaných křesťanů (vyvolené kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví) vedených Kristem Ježíšem jako duchovních osob v nebi. Výběr této počtem omezené skupiny začal o Letnicích roku 33 n.l. a pokračuje až dodnes. O povolání a pomazání rozhoduje pouze Bůh a nedá se nijak získat nebo zasloužit. Většina, tedy velký zástup (který nikdo nemohl sečíst) spravedlivých pod jejich vládou má v budoucnu naději na věčný život v obnoveném pozemském ráji. Ne pouze svědků samotných, ale milióny jiných lidí. Svědkové Jehovovi již vícekrát na základě svých výkladů Bible očekávali přesný letopočet konce světa, naposledy na rok 1975 (domněnka v souvislosti s obdobím šest tisíc let.

Smrt mozku a odběr orgánů z pohledu intenzivisty,legislativa po roce 2002

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

Přednáška podává ucelený obraz současného stavu legislativy týkající se dárcovství orgánů v případě smrti mozku. Mozková smrt je nezvratné vymizení všech mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných orgánů. Mozková smrt je ztotožněna s biologickou smrtí jedince. Tento fakt je přijímán lékaři, veřejností, statutárními orgány a právními řády většiny zemí světa.

Akutní krvácení v porodnictví

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

Akutní krvácení (a krvácivé stavy vůbec) v porodnictví patří mezi nejzávažnější komplikace tohoto oboru. Tato přednáška dává ucelený přehled této problematiky, počínaje fyziologií těhotenství a jednotlivými patofyziologickými mechanismy vedoucím k jednotlivým poruchám koagulace v perinatálním období, včetně stavů DIC (Diseminovaná intravaskulární koagulace ). Dále dává přehled jednotlivých laboratorních vyšetření a jejich interpretace, věnuje se základům neodkladná terapie krvácivých stavů v porodnictví na základě nejnovějších doporučení odborné společnosti.