Rychlé vyhledávání

Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů

K nejčastějším nádorům centrální nervové soustavy patří tzv. difusní gliomy. Jedná se o heterogenní skupinu tumorů různých histologických subtypů. Nejpočetněji jsou zastoupeny nádory vycházející z astrocytární řady a z oligodendrocytů. V současné době je klasická léčba difusních gliomů (chirurgie, aktinoterapie, chemoterapie) velmi problematická. 

Rovněž diagnostika gliálních subtypů založená na buněčné morfologii je subjektivní a jednotlivé subtypy nelze někdy odlišit ani pomocí specifických imunohistochemických markerů. Proto je nezbytné hledat nové diagnostické a prognostické ukazatele, které by umožnily stratifikaci léčby a vedly tak ke snížení morbidity a mortality nemocných. Jednou z možností je subklasifikace nemocných do diagnostických skupin podle nálezu specifických chromosomových aberací. K detekci chromosomových aberací v gliálních buňkách používáme I-FISH s lokus-specifickými a/nebo - satelitními sondami od firmy Abbot-Vysis™ (hodnotíme nejméně 200 interfázních jader; hodnota cut-off 2,5%; směrodatná odchylka 0.5%). V závislosti na typu nádoru sledujeme nejčastější chromosomové aberace, tj. delece tumor-supresorových genů p53, p16 a RB1, delece chromosomových oblastí 1p36 a 19q13.3, amplifikace genu pro EGFR, trisomie chromosomu 7 a monosomie chromosomu 10. Vyšetřujeme vzorky tkáně tumoru odebrané pro histologickou diagnostiku a cytogenetickou analýzu provádíme vždy až po morfologické klasifikaci nádoru. Metodou I-FISH jsme vyšetřili vzorky nádorové tkáně celkem 20 pacientů s histologicky diagnostikovaným gliomem (4x astrocytární gliom, grade II; 4x anaplastický astrocytom, grade III; 6x glioblastom, grade IV; 2x oligodendrogliom, grade II; 4x anaplastický oligodendrogliom, grade III). I-FISH poskytla informativní výsledek v 19 případech, pouze u jednoho pacienta bylo vyšetření neinformativní z důvodu špatného odběru vzorku. U většiny pacientů se výsledky molekulárně cytogenetické analýzy shodovaly s histologickými a klinickýmy nálezy. U jednoho pacienta s původní diagnózou nízkostupňový astrocytom jsme prokázali bialelickou deleci genu p16, která bývá spojena se zhoršenou prognózou. U dalšího pacienta s anaplastickým astrocytomem jsme neprokázali žádnou strukturní aberaci, což pro tohoto pacienta naopak znamená dobrou prognózu. U pacienta s anaplastickým astrocytomem byla potvrzena amplifikace EGFR genu, což je typický nález pro nemocné s primárním glioblastomem. U pěti pacientů s anaplastickým oligodendrogliomem jsme potvrdili přítomnost kombinované delece 1p36 a 19q13.3 – tento nález je u nemocných s anaplastickým oligodendrogliomem považován za ukazatel) dobré odpovědi na chemoterapii. U všech pěti nemocných byla proto chemoterapie doporučena jako primární léčebná modalita. I-FISH je vhodná diagnostická metoda pro detekci chromosomových aberací v buňkách mozkových nádorů. Molekulárně cytogenetická analýza upřesňuje diagnostiku mozkových gliomů a zároveň napomáhá určit prognózu pacienta.

Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR 1A/8237-3 a MZO 00064165.

Sborník abstrakt - 38. výroční konference cytogenetické sekce, Brno, 8. – 9.9. 2005.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko